ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ । Pandher Bakra Mandi | goat | Farming | goats #goats