നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലും സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൈവിടാതെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ച ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതകഥ..!!