പ്രസവിച്ച ഉടൻ പെറ്റമ്മ കടത്തിണ്ണയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി …!!